De Meningensite met de grootste ervaring!

naar boven

maak een mening

ikwileenMening.be

Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.ikwileenMening.be. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door DaLi@, België. Bij gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren DaLi@ toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DALI de informatie die op en via deze website wordt verspreid op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
  (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  (5) de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan DaLi@ te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Registreren, Adverteren en Beoordelen

  (1) U kunt zich aanmelden door het on-line registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U kunt uw persoonlijke pagina ook ten allen tijde weer van de website verwijderen.
  (2) U staat in voor de juistheid en volledigheid van uw geregistreerde gegevens. Deze dient u zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.
  (3) U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens mag u niet met derden delen of anderszins aan hen ter beschikking stellen.
  (4) Nadat u met uw e-mailadres en wachtwoord op de website bent ingelogd, kunt u gratis gebruik maken van de diensten van ikwileenMening.be.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. DaLi@ heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door DaLi@ houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat DaLi@ hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

DaLi@ is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde artikelen en diensten, en de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van gebruikers. Daarnaast zijn op de diensten die door derden worden aangeboden, hun gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

Overige bepalingen

Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die DaLi@ en u hebben gesloten over het gebruik en functioneren van ikwileenMening.be. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.

DaLi@ mag de gebruiksovereenkomsten ten allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij uw eerstvolgende gebruik van ikwileenMening.be.

Indien DaLi@ één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen

Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van ikwileenMening.be, kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.